apt group

گروه معدنی و صنعتی ای . پی . تی . متشکل از سه تیم اصلی ای ، پی ، ت‍‍‍‍ی میباشد که مختصراً شرح وظایف ایشان بیان میگردد:

تیم مدیریت ای:

گسترش وتنوع محصولات دركنار نوع آوری با همت والای اعضای سختكوش مديريت گروه ، تعیین و پيگيری هدفهای آتی و فعلی برنامه ریزیهای دقیق ومنظم ،نظارت مداوم ومستمر و كنترل وهماهنگ نمودن واحدها و تيم ها با گروه و مشتری سالاری برگ زرينی در كارنامه مديران گروه معدنی و صنعتی ای . پی . تی است
واحد فروش این گروه ، وظيفه بازاریابی و فروش محصولات تولیدی وايجاد بازار داخلی و خارجی جديد را بعهده دارد . انعطاف پذیری درمراحل مختلف فروش ودرکنار مشتری بودن و حمایت ازمشتری تا جلب رضایت ايشان ، سرلوحه فعالیت اين واحد ميباشد .كه موفقیت مشتری باعث پیشرفت و توسعه این واحد و تیم و نهایتاً گروه خواهد شد
واحد ارتباطات اين گروه نيز همواره آماده دريافت نظريات وپيشنهادات وانتقادهای مشتريان واعلان مستقيم آن به تيم ای(مديريت)ميباشد تا در تصميم گيری های آتی روند روبه رشد هميشگی ، رعايت گردد.

تیم صنایع پودرسازان زنجان پی:

در هر محموله ارسالی توسط تیم معدنی تی ، مواد معدنی بطور مداوم ومنظم در آزمايشگاه مجهزکارخانه و زير نظر متخصيصين مربوطه ، تحت آزمايشات فيزيكی وشيميايی قرار ميگيرد وبدين ترتيب کیفیت مواد تضمین ومجوز ورود آن به انبار ودپواوليه تأیید میگردد وبا انجام وپی گيری مراحل ذيل بهترين مواد را در اختيار مصرف كنننده قرار ميدهد
کنترل کیفیت مواد اوليه ورودی وخروجی معدنی وهمچنين سايرمحصولات توليدی
حفظ ثبات خواص کانی اوليه وتوليدی
بهينه سازی در حین تولید ، انبار و دپو
دپومواد معدنی جداگانه با توجه به نوع کانی بطوريكه كانيها با يكديگر آميخته نشوند ويا بريكديگر تأثير گذارنشوند
جلوگیری از تاثیرات آب وهوایی ومحيطی
نگهداری ازکانی خام وتولید شده در شرایط ايده آل وبهينه
بهترين مواد معدنی موجود با دستگاههای کوبش تمام الکترونیکی ومدرنیته که از تکنولوژی روز دنیا بهره مند است وبا مهندسین متخصص و توانای مجموعه در کنار کارشناسان کنترل کیفیت ، محصول دانه بندی ويا تا سقف1500 مش (با توجه به استاندارد ونوع كانی وبه درخواست كارخانه های مصرف كننده ) تحت نظارت دايم ونمونه گيری های مداوم ، کوبیده ودر بسته بندی های مختلف آماده وعرضه مينمايد.

تیم شرکت معدنی ایران توپاز تی:

با شناسایی معادن غنی وپرعیار کشور وپس از کارشناسی های لازم وبررسی پارامترهای متفاوت دخیل بر سرمایه گذاری معدنی ، تحت نظارت مهندسین مجرب وبا ماشین آلات مختلف ومتعدد معدنی وبا توجه به نوع کانی شروع به بهره برداری و استخراج فنی واستاندارد مینماید وبا نمونه گيری وآزمايشهای مداوم ومتعدد بهترين كانی درمعدن جهت استخراج شناسايی ميگردد دراین مرحله مواد معدنی تحت نظارت دقیق ومستمركارشناسان گروه برای جلوگیری از آلودگی و حفظ کیفیت فیزیکی داخل محوطه معدن دپو میگردند وهمچنین با نمونه گیری مداوم وارسال آن به پایگاه اصلی گروه وآزمایشات مداوم شیمیایی بر روی نمونه های رسیده از معدن درحين عمليات دپوی داخلي معدن ، باعث حفظ کیفیت شیمیایی وفیزیکی مواد معدنی دپو شده ، میگردد .
در مرحله بارگیری وحمل ، دقت وافر و دوچندان بر بارگیری وحمل مواد معدنی میشود تا كانی با حفظ کیفیت و بدون تغییروبی آنکه آلودگی محیط وآب وهوايی به آن تأثیر گذارد بارگیری وحمل شود وبه محل مصرف برسد وبدین صورت پرعیارترين و بهترين مواد معدنی استخراجی ودپو شده ، با همان كيفيت اوليه به محل های مصرف وهمچنين تيم صنعتی پی ميرسد.
وظیفه اصلی ومهم تیم معدنی تی شناسایی واستخراج مواد پرعیار معدنی وبارگیری وارسال مواد با حفظ کیفیت اولیه وجلوگیری از آلودگی آن میباشد.