معدن

تیم شرکت معدنی ایران توپاز

با شناسایی معادن غنی وپرعیار کشور وپس از کارشناسی های لازم وبررسی پارامترهای متفاوت دخیل بر سرمایه گذاری معدنی ، تحت نظارت مهندسین مجرب وبا ماشین آلات مختلف ومتعدد معدنی وبا توجه به نوع کانی شروع به بهره برداری و استخراج فنی واستاندارد مینماید وبا نمونه گيری وآزمايشهای مداوم ومتعدد بهترين كانی درمعدن جهت استخراج شناسايی ميگردد دراین مرحله مواد معدنی تحت نظارت دقیق ومستمركارشناسان گروه برای جلوگیری از آلودگی و حفظ کیفیت فیزیکی داخل محوطه معدن دپو میگردند وهمچنین با نمونه گیری مداوم وارسال آن به پایگاه اصلی گروه وآزمایشات مداوم شیمیایی بر روی نمونه های رسیده از معدن درحين عمليات دپوی داخلي معدن ، باعث حفظ کیفیت شیمیایی وفیزیکی مواد معدنی دپو شده ، میگردد .
در مرحله بارگیری وحمل ، دقت وافر و دوچندان بر بارگیری وحمل مواد معدنی میشود تا كانی با حفظ کیفیت و بدون تغییروبی آنکه آلودگی محیط وآب وهوايی به آن تأثیر گذارد بارگیری وحمل شود وبه محل مصرف برسد وبدین صورت پرعیارترين و بهترين مواد معدنی استخراجی ودپو شده ، با همان كيفيت اوليه به محل های مصرف وهمچنين تيم صنعتی پی ميرسد.
وظیفه اصلی ومهم تیم معدنی تی شناسایی واستخراج مواد پرعیار معدنی وبارگیری وارسال مواد با حفظ کیفیت اولیه وجلوگیری از آلودگی آن میباشد.