صنایع پودرسازان

تیم صنایع پودرسازان زنجان پی

در هر محموله ارسالی توسط تیم معدنی تی ، مواد معدنی بطور مداوم ومنظم در آزمايشگاه مجهزکارخانه و زير نظر متخصيصين مربوطه ، تحت آزمايشات فيزيكی وشيميايی قرار ميگيرد وبدين ترتيب کیفیت مواد تضمین ومجوز ورود آن به انبار ودپواوليه تأیید میگردد وبا انجام وپی گيری مراحل ذيل بهترين مواد را در اختيار مصرف كنننده قرار ميدهد
کنترل کیفیت مواد اوليه ورودی وخروجی معدنی وهمچنين سايرمحصولات توليدی
حفظ ثبات خواص کانی اوليه وتوليدی
بهينه سازی در حین تولید ، انبار و دپو
دپومواد معدنی جداگانه با توجه به نوع کانی بطوريكه كانيها با يكديگر آميخته نشوند ويا بريكديگر تأثير گذارنشوند
جلوگیری از تاثیرات آب وهوایی ومحيطی
نگهداری ازکانی خام وتولید شده در شرایط ايده آل وبهينه
بهترين مواد معدنی موجود با دستگاههای کوبش تمام الکترونیکی ومدرنیته که از تکنولوژی روز دنیا بهره مند است وبا مهندسین متخصص و توانای مجموعه در کنار کارشناسان کنترل کیفیت ، محصول دانه بندی ويا تا سقف1500 مش (با توجه به استاندارد ونوع كانی وبه درخواست كارخانه های مصرف كننده ) تحت نظارت دايم ونمونه گيری های مداوم ، کوبیده ودر بسته بندی های مختلف آماده وعرضه مينمايد.