مدیریت

تیم مدیریتی

گسترش وتنوع محصولات دركنار نوع آوری با همت والای اعضای سختكوش مديريت گروه ، تعیین و پيگيری هدفهای آتی و فعلی برنامه ریزیهای دقیق ومنظم ،نظارت مداوم ومستمر و كنترل وهماهنگ نمودن واحدها و تيم ها با گروه و مشتری سالاری برگ زرينی در كارنامه مديران گروه معدنی و صنعتی ای . پی . تی است
واحد فروش این گروه ، وظيفه بازاریابی و فروش محصولات تولیدی وايجاد بازار داخلی و خارجی جديد را بعهده دارد . انعطاف پذیری درمراحل مختلف فروش ودرکنار مشتری بودن و حمایت ازمشتری تا جلب رضایت ايشان ، سرلوحه فعالیت اين واحد ميباشد .كه موفقیت مشتری باعث پیشرفت و توسعه این واحد و تیم و نهایتاً گروه خواهد شد
واحد ارتباطات اين گروه نيز همواره آماده دريافت نظريات وپيشنهادات وانتقادهای مشتريان واعلان مستقيم آن به تيم ای(مديريت)ميباشد تا در تصميم گيری های آتی روند روبه رشد هميشگی ، رعايت گردد.